Astra 3B Satellite 23.5°E

Astra 3B Satellite LNB Type C Band KU band Channels Frequency Plan

Astra 3B Channel list Frequency New TP Updated 20-06-2024

Astra 3B Frequency Satellite 23.5°E

Satellite Astra 3B KU Band LNB Frequency Channels list

Astra-3B-Frequency

Astra 3B Channel List Frequency KU LNB

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11460 

H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11460 

V

4937

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11466 

V

4937

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11469 

H

3214

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11472 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11477

V

4937

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11479 

H

4444

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11483 

V

4937

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11490 

H

3300

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11501 

H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11502 

V

7320

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11507 

H

3600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11512 

H

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11515 

V

9600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11518 

H

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11523

H

3600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11529 

V

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11531 

H

4936

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11581 

V

6111

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11586 

H

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11590 

H

2400

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11596 

H

4800

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11597 

V

4500

7/8

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11602 

H

2400

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11609 

H

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11620 

H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11620 

V

4936

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11626 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11630 

H

6666

7/8

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11631 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11636 

H

3630

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11638 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11641 

H

5000

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11645 

V

3650

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11650 

H

3600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11650 

V

3650

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11660 

V

4812

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11661 

H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11665 

V

2880

4/5

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

RMF Maxxx

11665 

V

2880

4/5

Radio Gra Wroclaw

11665 

V

2880

4/5

RMF Classic

11665 

V

2880

4/5

Radio Gra Torun

11665 

V

2880

4/5

Radio Zlote Przeboje

11665 

V

2880

4/5

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11670 

H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Grupa Radiowa Time

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Kielce

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Kraków

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Lódz

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Opole

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Torun

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Gdansk

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Wroclaw

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Rzeszów

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Szczecin

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Nowy Sacz

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Warszawa

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Jelenia Góra

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Trzebnica

11670 

V

6000

3/4

Radio SuperNova Paprotnia

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Belchatów

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Bialystok

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Bydgoszcz

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Gorzów

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Kielce

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Siedlce

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Kraków

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Leszno

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Pila

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Lódz

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Olsztyn

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Opole

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Lublin

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Poznan

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Torun

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Tarnów

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Trójmiasto

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Wroclaw

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Zielona Góra

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Kalisz/Ostrów

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Radom

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Slask

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Zamosc

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Rzeszów

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Plock

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Szczecin

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Koszalin

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Beskidy

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Szczecinek

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Przemysl

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Malopolska/Zakopane

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Krasnik

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Starachowice

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Zary

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Elblag

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Ilawa

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Grudziadz

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Lomza

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Wroclaw JG

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Ostrzeszów

11670 

V

6000

3/4

Radio Eska Braniewo

11670 

V

6000

3/4

Radio Vox Gorzów

11670 

V

6000

3/4

Radio Vox Poznan

11670 

V

6000

3/4

Radio Vox Radom

11670 

V

6000

3/4

Radio Vox FM

11670 

V

6000

3/4

Radio Plus FM (Poland)

11670 

V

6000

3/4

Radio Plus Olsztyn

11670 

V

6000

3/4

Radio Plus Lublin

11670 

V

6000

3/4

Radio Plus Koszalin

11670 

V

6000

3/4

Radio Plus Podhale

11670 

V

6000

3/4

Radio Rodzina

11670 

V

6000

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tuba

11675 

V

1000

3/4

Radio Zlote Przeboje

11675 

V

1000

3/4

Radio Pogoda

11675 

V

1000

3/4

Rock Radio (Poland)

11675 

V

1000

3/4

Tok FM

11675 

V

1000

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

RMF FM

11676 

V

1410

4/5

RMF Classic

11676 

V

1410

4/5

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

RMF FM

11678 

V

2050

3/4

RMF Maxxx

11678 

V

2050

3/4

Radio Gra Wroclaw

11678 

V

2050

3/4

RMF Classic

11678 

V

2050

3/4

Radio Gra Torun

11678 

V

2050

3/4

Radio Zlote Przeboje

11678 

V

2050

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11679 

H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11686 

V

2750

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11687 

H

3600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

11691

H

3600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M:Sat TV

11720 

H

30000

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M7 Group

11739 

V

29900

2/3

NPO Politiek

11739 

V

29900

2/3

192 TV

11739 

V

29900

2/3

Fox NL

11739 

V

29900

2/3

Boomerang Central & Eastern Europe

11739 

V

29900

2/3

Travelxp HD Europe

11739 

V

29900

2/3

Disney Channel Nederland

11739 

V

29900

2/3

ONS

11739 

V

29900

2/3

ESPN 4 Nederland

11739 

V

29900

2/3

NPO 2

11739 

V

29900

2/3

SBS 6

11739 

V

29900

2/3

ESPN Nederland

11739 

V

29900

2/3

FilmBox Nederland

11739 

V

29900

2/3

BBC Entertainment Europe

11739 

V

29900

2/3

Canal Digitaal informatiekanaal

11739 

V

29900

2/3

TV Vlaanderen informatiekanaal

11739 

V

29900

2/3

Cartoon Network Nederland

11739 

V

29900

2/3

FightBox HD

11739 

V

29900

2/3

Mezzo

11739 

V

29900

2/3

Q-music Vlaanderen

11739 

V

29900

2/3

Joe

11739 

V

29900

2/3

Arrow Classic Rock

11739 

V

29900

2/3

Classicnl

11739 

V

29900

2/3

Radio Veronica

11739 

V

29900

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

@ Astra Connect

11758 

H

30000

9/10

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Skylink

11778 

V

29900

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M:Sat TV

11798 

H

30000

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M:Sat TV

11817 

V

30000

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

@ Astra Connect

11836 

H

31430

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M7 Group

11856 

V

29900

2/3

RTL 4

11856 

V

29900

2/3

RTL 5

11856 

V

29900

2/3

RTL 7

11856 

V

29900

2/3

VTM

11856 

V

29900

2/3

RTL 8

11856 

V

29900

2/3

VTM 2

11856 

V

29900

2/3

Play 4

11856 

V

29900

2/3

RTL Z

11856 

V

29900

2/3

Play 6

11856 

V

29900

2/3

ESPN 2 Nederland

11856 

V

29900

2/3

Nautical Channel

11856 

V

29900

2/3

RTL Crime Nederland

11856 

V

29900

2/3

ESports One

11856 

V

29900

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Skylink

11876 

H

29900

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

MRT

11895 

V

30000

3/4

MRT 1

11895 

V

30000

3/4

MRT 2

11895 

V

30000

3/4

MRT 3

11895 

V

30000

3/4

MRT 4

11895 

V

30000

3/4

MRT 5

11895 

V

30000

3/4

MRT Sobraniski kanal

11895 

V

30000

3/4

Nasa TV (North Macedonia)

11895 

V

30000

3/4

TV 21 Macedonia

11895 

V

30000

3/4

TV 24 (North Macedonia)

11895 

V

30000

3/4

Klan Macedonia

11895 

V

30000

3/4

Sitel TV

11895 

V

30000

3/4

Telma

11895 

V

30000

3/4

Alfa TV (North Macedonia)

11895 

V

30000

3/4

Alsat-M

11895 

V

30000

3/4

Kanal 5 (North Macedonia)

11895 

V

30000

3/4

Fox Adria

11895 

V

30000

3/4

Fox Crime Adria

11895 

V

30000

3/4

National Geographic Adria

11895 

V

30000

3/4

24 Kitchen Adria

11895 

V

30000

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M:Sat TV

11914 

H

30000

3/4

MTS Info

11914 

H

30000

3/4

RTS Svet

11914 

H

30000

3/4

Radio Beograd 1

11914 

H

30000

3/4

Radio Beograd 2 (05-20)

11914 

H

30000

3/4

Radio Beograd 3 (20-05)

11914 

H

30000

3/4

Beograd 202

11914 

H

30000

3/4

AS FM (Serbia)

11914 

H

30000

3/4

Play

11914 

H

30000

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Media Broadcast Satellite

11934 

V

27500

3/4

German Tote TV

11934 

V

27500

3/4

DocuBox HD

11934 

V

27500

3/4

Paramount Network Czechia

11934 

V

27500

3/4

Prima Max

11934 

V

27500

3/4

History Benelux

11934 

V

27500

3/4

TV Oranje

11934 

V

27500

3/4

Prima Zoom

11934 

V

27500

3/4

FilmBox Central Europe

11934 

V

27500

3/4

CS Film (06-24)

11934 

V

27500

3/4

CS Horror (00-06)

11934 

V

27500

3/4

Prima Star

11934 

V

27500

3/4

Prima Show

11934 

V

27500

3/4

Prima Love

11934 

V

27500

3/4

Nick Jr Central & Eastern Europe

11934 

V

27500

3/4

Senzi

11934 

V

27500

3/4

Duck TV SD

11934 

V

27500

3/4

Cartoon Network Central & Eastern Europe

11934 

V

27500

3/4

MTV NL

11934 

V

27500

3/4

Comedy Central Nederland

11934 

V

27500

3/4

Spike Nederland

11934 

V

27500

3/4

Nickelodeon Nederland & België

11934 

V

27500

3/4

AMC Cesko

11934 

V

27500

3/4

Disney Channel Hungary & Czechia

11934 

V

27500

3/4

TV Paprika Czech Republic

11934 

V

27500

3/4

CNN Prima News

11934 

V

27500

3/4

Epic Drama

11934 

V

27500

3/4

Radio POS Euro AC

11934 

V

27500

3/4

Radio POS Easy

11934 

V

27500

3/4

Radio POS Lounge

11934 

V

27500

3/4

Radio POS Kaufland

11934 

V

27500

3/4

Radio POS Easy Listening

11934 

V

27500

3/4

Radio POS AC International

11934 

V

27500

3/4

Radio POS Soft AC

11934 

V

27500

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Skylink

11954 

H

29900

2/3

Skylink info

11954 

H

29900

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M7 Group

11973 

V

29900

2/3

Nova Sport 2

11973 

V

29900

2/3

Wau TV

11973 

V

29900

2/3

Markíza International

11973 

V

29900

2/3

Nova Gold

11973 

V

29900

2/3

Nova Fun

11973 

V

29900

2/3

Joj Family

11973 

V

29900

2/3

Penthouse Gold

11973 

V

29900

2/3

Penthouse Quickies

11973 

V

29900

2/3

TV Nova +1

11973 

V

29900

2/3

TV Markíza +1

11973 

V

29900

2/3

TV Markíza

11973 

V

29900

2/3

TV Doma

11973 

V

29900

2/3

Radio Proglas

11973 

V

29900

2/3

NPO FunX NL

11973 

V

29900

2/3

L1 Radio

11973 

V

29900

2/3

Rádio 7 TWR

11973 

V

29900

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Skylink

12012 

V

29900

2/3

Rebel

12012 

V

29900

2/3

Relax

12012 

V

29900

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES

12032 

H

27500

9/10

Stingray Classica

12032 

H

27500

9/10

Stingray IConcerts

12032 

H

27500

9/10

Auto Motor und Sport

12032 

H

27500

9/10

RTS Nauka

12032 

H

27500

9/10

RTS Poletarac 2

12032 

H

27500

9/10

@ Astra Connect

12032 

H

27500

9/10

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M7 Group

12070 

H

27500

3/4

Sport 1 Czechia

12070 

H

27500

3/4

CS Mystery

12070 

H

27500

3/4

Slágr Original

12070 

H

27500

3/4

Joj Cinema +1

12070 

H

27500

3/4

TV Joj +1

12070 

H

27500

3/4

Joj Cinema

12070 

H

27500

3/4

CS History

12070 

H

27500

3/4

TV Seznam

12070 

H

27500

3/4

Nickelodeon Czechia

12070 

H

27500

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M7 Group

12090 

V

29900

2/3

National Geographic Hungary & Czechia

12090 

V

29900

2/3

National Geographic Wild Europe

12090 

V

29900

2/3

HBO Czechia

12090 

V

29900

2/3

Stingray CMusic

12090 

V

29900

2/3

Love Nature

12090 

V

29900

2/3

Spektrum International

12090 

V

29900

2/3

Regionální TV

12090 

V

29900

2/3

National Geographic Hungary & Czechia

12090 

V

29900

2/3

The Fishing & Hunting Channel

12090 

V

29900

2/3

AXN Czech Republic

12090 

V

29900

2/3

Vixen

12090 

V

29900

2/3

Sport 2 Czechia

12090 

V

29900

2/3

Sport 5 (Czechia)

12090 

V

29900

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Skylink

12110 

H

29900

2/3

TV Osem

12110 

H

29900

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M7 Group

12129 

V

29900

2/3

Film 1 Family

12129 

V

29900

2/3

Film 1 Drama

12129 

V

29900

2/3

Film 1 Action

12129 

V

29900

2/3

Ziggo Sport Voetbal

12129 

V

29900

2/3

Ziggo Sport Golf

12129 

V

29900

2/3

SBS 9

12129 

V

29900

2/3

Ment

12129 

V

29900

2/3

Eclips TV

12129 

V

29900

2/3

Film 1 Premiere

12129 

V

29900

2/3

Ziggo Sport Select

12129 

V

29900

2/3

National Geographic Nederland

12129 

V

29900

2/3

VTM Gold

12129 

V

29900

2/3

Ketnet (06-20)

12129 

V

29900

2/3

VTM Kids

12129 

V

29900

2/3

VTM 3

12129 

V

29900

2/3

VTM 4

12129 

V

29900

2/3

Man-X (00-06)

12129 

V

29900

2/3

Play 5

12129 

V

29900

2/3

Play 7

12129 

V

29900

2/3

Eleven Pro League 1 NL

12129 

V

29900

2/3

MNM

12129 

V

29900

2/3

StuBru

12129 

V

29900

2/3

Klara

12129 

V

29900

2/3

Sky Radio (Netherlands)

12129 

V

29900

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

SES

12168 

V

27500

3/4

Ócko

12168 

V

27500

3/4

Ócko Star

12168 

V

27500

3/4

TV Lux

12168 

V

27500

3/4

SES test

12168 

V

27500

3/4

Chamber TV

12168 

V

27500

3/4

RTL

12168 

V

27500

3/4

Teleippica 1 test

12168 

V

27500

3/4

Unire TV

12168 

V

27500

3/4

RTL Radio Lëtzebuerg

12168 

V

27500

3/4

Radio 100.7

12168 

V

27500

3/4

EuroSpar Music

12168 

V

27500

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M7 Group

12188 

H

29900

2/3

Net 5

12188 

H

29900

2/3

Één

12188 

H

29900

2/3

NPO 1

12188 

H

29900

2/3

Canvas (19-14)

12188 

H

29900

2/3

Ketnet Junior (14-19)

12188 

H

29900

2/3

Disney XD Nederland (06-18)

12188 

H

29900

2/3

Veronica (18-06)

12188 

H

29900

2/3

NPO 3

12188 

H

29900

2/3

24 Kitchen Nederland

12188 

H

29900

2/3

Omrop Fryslân TV

12188 

H

29900

2/3

TV Drenthe

12188 

H

29900

2/3

TV Gelderland

12188 

H

29900

2/3

TV Oost (Netherlands)

12188 

H

29900

2/3

TV Noord

12188 

H

29900

2/3

Omroep Brabant TV

12188 

H

29900

2/3

BBC First Nederland

12188 

H

29900

2/3

BNR Nieuwsradio

12188 

H

29900

2/3

100% NL

12188 

H

29900

2/3

NPO Radio 1

12188 

H

29900

2/3

NPO Radio 2

12188 

H

29900

2/3

NPO 3FM

12188 

H

29900

2/3

NPO Radio 4

12188 

H

29900

2/3

NPO Radio 5

12188 

H

29900

2/3

Radio 10

12188 

H

29900

2/3

Radio Gelderland

12188 

H

29900

2/3

Radio Oost

12188 

H

29900

2/3

Radio 538

12188 

H

29900

2/3

Slam!

12188 

H

29900

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Skylink

12344 

H

29900

2/3

CT 24

12344 

H

29900

2/3

CRo Radiozurnál

12344 

H

29900

2/3

CRo Dvojka

12344 

H

29900

2/3

CRo Vltava

12344 

H

29900

2/3

CRo Plus

12344 

H

29900

2/3

Radio Wave (Czechia)

12344 

H

29900

2/3

Rádio Junior (Czechia)

12344 

H

29900

2/3

CRo D-dur

12344 

H

29900

2/3

CRo Jazz

12344 

H

29900

2/3

CRo Rádio DAB Praha

12344 

H

29900

2/3

CRo Region

12344 

H

29900

2/3

Radio Prague International

12344 

H

29900

2/3

CRo Brno

12344 

H

29900

2/3

CRo Ceské Budejovice

12344 

H

29900

2/3

CRo Hradec Králové

12344 

H

29900

2/3

CRo Karlovy Vary

12344 

H

29900

2/3

CRo Liberec

12344 

H

29900

2/3

CRo Vysocina

12344 

H

29900

2/3

CRo Pardubice

12344 

H

29900

2/3

CRo Plzen

12344 

H

29900

2/3

CRo Olomouc

12344 

H

29900

2/3

CRo Ostrava

12344 

H

29900

2/3

CRo Sever

12344 

H

29900

2/3

CRo Zlín

12344 

H

29900

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Towercom

12363 

V

29500

3/4

TA 3 (Mon-Fri 06-01 & Sat-Sun 07-01)

12363 

V

29500

3/4

Ring TV (Mon-Fri 01-06 & Sat-Sun 01-07)

12363 

V

29500

3/4

RTVS 1

12363 

V

29500

3/4

RTVS 2

12363 

V

29500

3/4

TV Barrandov

12363 

V

29500

3/4

Kino Barrandov

12363 

V

29500

3/4

Barrandov Krimi

12363 

V

29500

3/4

TV Noe

12363 

V

29500

3/4

RTVS 3

12363 

V

29500

3/4

TV Osem

12363 

V

29500

3/4

Rádio Slovensko

12363 

V

29500

3/4

Rádio Regina Západ

12363 

V

29500

3/4

Rádio Regina Stred

12363 

V

29500

3/4

Rádio Regina Východ

12363 

V

29500

3/4

Rádio Devín

12363 

V

29500

3/4

Rádio _FM

12363 

V

29500

3/4

Rádio Pyramída

12363 

V

29500

3/4

Rádio Litera

12363 

V

29500

3/4

Rádio Junior (Slovakia)

12363 

V

29500

3/4

Rádio Patria (06-18)

12363 

V

29500

3/4

Rádio _FM (18-06)

12363 

V

29500

3/4

Rádio Patria (06-18)

12363 

V

29500

3/4

Rádio Devín (18-06)

12363 

V

29500

3/4

Rádio Slovakia International

12363 

V

29500

3/4

Rádio Jemné Západ

12363 

V

29500

3/4

Rádio Jemné Sever

12363 

V

29500

3/4

Rádio Jemné Východ

12363 

V

29500

3/4

Rádio Lumen

12363 

V

29500

3/4

Rádio Zet

12363 

V

29500

3/4

Rádio Beat Cechy

12363 

V

29500

3/4

Rádio Beat Jizní Morava

12363 

V

29500

3/4

Rádio Beat Severní Morava

12363 

V

29500

3/4

Rádio Beat Jihozápad

12363 

V

29500

3/4

Rádio Beat Severovýchod

12363 

V

29500

3/4

Country Radio

12363 

V

29500

3/4

Country Radio Jihozápad

12363 

V

29500

3/4

Country Radio Severovýchod

12363 

V

29500

3/4

Rádio Vlna Západ

12363 

V

29500

3/4

Rádio Vlna Stred

12363 

V

29500

3/4

Rádio Vlna Východ

12363 

V

29500

3/4

@ Otta

12363 

V

29500

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

@ Astra Connect

12382 

H

31430

7/9

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

M:Sat TV

12402 

V

30000

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12508 

V

3600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12518

V

3600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12522 

V

3600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12529 

V

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12537 

V

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12550 

H

14400

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12550 

V

1663

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12563

V

3600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12571 

V

2400

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12589

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12590

 H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12595 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12599 

H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12601 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12608 

H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12608 

V

7500

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12613 

V

4936

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12617 

H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12629

H

3750

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

TRWAM TV feed

12636 

V

1900

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Deutschlandfunk

12639.7 

V

940

1/2

Deutschlandfunk Kultur

12639.7 

V

940

1/2

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

A1 Telekom Austria

12642.4 

V

280

3/4

Radio Osttirol

12642.4 

V

940

3/4

Radio POS Österreich

12642.4 

V

940

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12647 

H

3750

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Antenne Düsseldorf

12647.1 

V

285

7/8

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12651 

H

3750

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12653 

V

9600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12656 

H

3750

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12668

H

1900

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12669 

V

5000

2/3

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12675 

H

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12678 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12681 

H

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12685 

V

2400

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12687 

H

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12690 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12693 

H

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12696 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12697 

H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12709

H

3333

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12710 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12713 

H

3333

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12716 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12718 

H

3333

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12723 

H

3333

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12728 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12729 

H

9600

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12734 

V

4800

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

12738 

H

7200

3/4

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Feed

21575 

H

3333

5/6

Astra 3B Satellite 23.5°E Channel List Frequency LNB Type KU Band Updated 20-06-2024

Astra 3B Satellite List

Al-Yah-1 Satellite AL Yahsat 1 Frequency 52.5° East Channels List with full guide Yahsat List TV Channels Frequecy Strong TP dish antenna setting

Hotbird Satellite Hotbird 13° East Strong TP Frequecy for Dish antenna settings TV Channels frequencies List LNB Type KU band HotBird 13.0° East

Galaxy-19 Satellite 97.0°W Strong TP Frequecy for Dish antenna settings Channels list frequencies LNB C band and KU band

Astra 3B Dish Size

Astra 3B Satellite 23.5°East KU Band LNB type Dish size 2 feet to 8 feet depend on your location

Astra 3B LNB Frequency

Astra 3 B Satelite KU Band LNB Frequency Universal l09750