GSat 10 satellite 83.0°E

GSat 10 Satellite KU Band and C Band TV list Update

GSat 10 Satellite 83.0°E 18-11-2023

GSat 10 Satellite 83.0°East

GSat-10-Strong-Frequency

GSat 10 SatellChannel List

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

DD Uttarakhand

3750

V

2900

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

DD Chhattisgarh

3753

V

2900

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

DD Jharkhand

3757

V

2900

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

(DD feeds)

3765

V

2900

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

DD Haryana

3769

V

2900

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

(DD feeds)

3774

V

2900

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Gyandhara

3831

V

7200

3/4

Gyandarshan

3831

V

7200

3/4

Gyanvani

3831

V

7200

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

(feeds)

3842

V

1100

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

(feeds)

3845

V

1100

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Kanak News

3861

V

3974

3/5

Manjari TV

3861

V

3974

3/5

Anaadi TV

3861

V

3974

3/5

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Doordarshan

3885

V

30000

3/4

DD National

3885

V

30000

3/4

DD News

3885

V

30000

3/4

DD Bharati

3885

V

30000

3/4

DD Kisan

3885

V

30000

3/4

DD Urdu

3885

V

30000

3/4

DD Sports

3885

V

30000

3/4

Rajya Sabha TV

3885

V

30000

3/4

DD National

3885

V

30000

3/4

DD News

3885

V

30000

3/4

DD India

3885

V

30000

3/4

(DD feeds)

3885

V

30000

3/4

(DD feeds)

3885

V

30000

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Subhavaartha TV

3954

V

11572

2/3

Nambikkai TV

3954

V

11572

2/3

Shalini TV

3954

V

11572

2/3

Imayam TV

3954

V

11572

2/3

Ayush TV

3954

V

11572

2/3

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tarang TV

4073

V

9600

3/4

Tarang Music

4073

V

9600

3/4

Odisha TV

4073

V

9600

3/4

Prarthana TV

4073

V

9600

3/4

Alankar TV

4073

V

9600

3/4

[test card]

4073

V

9600

3/4

Tarang TV

4073

V

9600

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

News Live

4096

V

9425

3/4

Rang

4096

V

9425

3/4

Ramdhenu

4096

V

9425

3/4

Northeast Live

4096

V

9425

3/4

Indradhanu TV

4096

V

9425

3/4

News Live

4096

V

9425

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

AIR

4108

V

1000

3/4

AIR FM Rainbow Mumbai

4108

V

1000

3/4

AIR Marathi

4108

V

1000

3/4

AIR FM Gold Delhi

4108

V

1000

3/4

AIR FM Rainbow Lucknow

4108

V

1000

3/4

AIR Amritsar

4108

V

1000

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

AIR

4113

V

1000

3/4

AIR Chennai

4113

V

1000

3/4

AIR FM Rainbow Chennai

4113

V

1000

3/4

AIR FM Gold Chennai

4113

V

1000

3/4

AIR Chennai

4113

V

1000

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

AIR

4116

V

1000

3/4

AIR FM Rainbow Delhi

4116

V

1000

3/4

AIR Vividh Bharati

4116

V

1000

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

AIR Vijayawada

4123

V

320

3/4

AIR Vijayawada

4123

V

320

3/4

AIR Vijayawada

4123

V

320

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

AIR

4127

V

1000

3/4

AIR FM Rainbow Kolkata

4127

V

1000

3/4

AIR FM Gold Kolkata

4127

V

1000

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

AIR

4130

V

1000

3/4

AIR FM Rainbow Mumbai

4130

V

1000

3/4

AIR Marathi

4130

V

1000

3/4

AIR FM Gold Mumbai

4130

V

1000

3/4

AIR Pune

4130

V

1000

3/4

AIR Aurangabad

4130

V

1000

3/4

AIR Nagpur

4130

V

1000

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

10970

V

32720

2/3

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

11010

V

32720

2/3

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

11050

V

32720

2/3

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

11090

V

32720

2/3

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

11130

V

32720

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

11170

V

32720

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

11470

V

32720

3/4

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

11510

V

32720

3/4

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

11550

V

32720

2/3

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

11590

V

32720

2/3

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

11630

V

32720

2/3

GSat 10 Satellite

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Tata Play

11670

V

32720

2/3

G-Sat 10 at Satellite 83.0°E LNB Type C Band Updated 18-11-2023

All Satellite List

Europe Atlantic Satellite

Focus Sat Thor 6

Channels List

Sports Channels List

Asia Satellite